Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Uniwersytet w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Podlaskiego Forum Finansów Publicznych oraz Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2019 r.

Strona internetowa oraz BiP są częściowo zgodne z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronach znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.02.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej weif.uwb.edu.pl są Webmasterzy: Lemański Paweł, Białous Edmund, adres poczty elektronicznej p.lemanski@uwb.edu.pl , e.bialous@uwb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 77 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową Biuletynu Informacji Publicznej bip.uwb.edu.pl jest Administrator Biuletynu: Maciej Skindzier, adres poczty elektronicznej bip@uwb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 70 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok.

Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Warszawskiej oraz 4 wejścia awaryjne:

1. od strony parkingu głównego (zejście do piwnicy) A,

2. wejście od strony patio (drzwi do pomieszczeń biblioteki) B,

3. wejście z patio do budynku przy portierni C,

4. wejście od strony skarpy (drzwi zewnętrzne do pomieszczeń Samorządu Studenckiego) D.

Po wejściu do budynku (hol) znajduje się witrołap (236 x 180 cm) oraz widoczny po lewej stronie podjazd dla osób niepełnosprawnych wyposażony w poręcz.

Wydzielone oszklone pomieszczenie portierni znajduje się w centralnym miejscu na parterze.

Także na parterze (korytarz lewy) znajduje się wejście do windy dla osób z niepełnosprawnościami (jest to winda zewnętrzna z wejściem od środka budynku). Kabina wyposażona jest w poręcz i panele sterujące (przyciski) – 2 kontygnacje, oświetlona i posiada informację głosową o numerze piętra na którym się znajduje.

Posiada 3 kontygnacje, bez progów na poszczególnych poziomach. Na poszczególne poziomy prowadzą szerokie schody wyposażone w drewniane poręcze.

Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Drzwi wszystkich pomieszczeń oznaczone są piktogramami.

Na obu parkingach wyznaczono po jednym miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa.