O konferencji

Podlaskie Forum Finansów Publicznych
Finanse publiczne – współczesne trendy badawcze – stan i perspektywy
21-22 maja 2018 r.
Białystok

 

Cel konferencji

Współczesne finanse publiczne podlegają ciągłym przeobrażeniom. W miarę zmieniającej się rzeczywistości dostosowują swoje narzędzia do nowych okoliczności, w tym także w odpowiedzi na globalizację. W warstwie teoretycznej mamy do czynienia z poszukiwaniem nowych obszarów badawczych, zmienia się bowiem zakres zaangażowania państwa i udział sektora prywatnego w realizacji zadań publicznych. W wymiarze empirycznym permanentny stan nierównowagi sektora finansów publicznych wpływa na perspektywy rozwojowe gospodarek, co skłania do przedyskutowania dysfunkcji tego systemu oraz wskazania propozycji w zakresie kierunków zmian przyczyniających się do ich eliminacji.

Celem PFFP jest dyskusja szerokiego grona wybitnych badaczy i specjalistów z dziedziny finansów publicznych, a także wymiana doświadczeń  i zaprezentowanie najnowszych wyników badań we wszystkich aspektach gospodarki publicznej. Planowane wydarzenie ma na celu stworzenie interdyscyplinarnej platformy cyklicznych spotkań naukowców, nauczycieli akademickich oraz praktyków gospodarczych, w ramach której będzie możliwe przedyskutowanie bieżących trendów, wyzwań teoretycznych oraz praktycznych, a także analiza stosowanych rozwiązań w sektorze finansów publicznych.

 

Obszary tematyczne:

  • Finanse publiczne – nowe trendy badawcze
  • Diagnoza stanu współczesnego sektora finansów publicznych
  • Instytucjonalne przemiany w sektorze finansów publicznych
  • Polityka fiskalna w warunkach integracji gospodarczej i globalizacji
  • Transparentność w sektorze finansów publicznych
  • Decentralizacja fiskalna i finanse jednostek samorządu terytorialnego
  • Partycypacja i społeczeństwo obywatelskie a sektor finansów publicznych
  • Publiczny system finansowy i wzrost gospodarczy – stan i perspektywy zmian

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska
Prof. dr hab. Teresa Famulska
Prof. dr hab. Beata Filipiak
Prof. dr hab. Teresa Lubińska
Prof. dr hab. Stanisław Owsiak
Prof. dr hab. Leszek Patrzałek
Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak
Prof. dr hab. Joanna Salachna
Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski
Prof. dr hab. Krzysztof  Surówka
Dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH
Dr hab. Maria Jastrzębska, prof. UG
Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP
Dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

 

PATRONAT HONOROWY

REKTORA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

 

PATRONAT MEDIALNY