Publikacje konferencyjne

Do Autorów 

Artykuły naukowe nadesłane na konferencję, po pozytywnej recenzji, mogą zostać opublikowane w:
– „Optimum. Economic Studies” (20 punktów na liście MEiN),
– „Argumenta Oeconomica” (40 punktów na liście MEiN), 
– „Baltic Journal of European Studies” (40 punktów na liście MEiN),
– „Financial Sciences. Nauki o Finansach” (20 punktów na liście MEiN)

– „Samorząd Terytorialny” (20 punktów na liście MEiN), lub
– recenzowanej monografii Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku (20 punktów na liście MEiN). 

 W planowanych do wydania publikacjach zostaną zamieszczone artykuły, które spełnią wymogi edytorskie, uzyskają pozytywne recenzje i zostaną przygotowane zgodnie z zasadami etycznymi. Klasyfikacja artykułów do publikacji w czasopismach naukowych lub monografii zostanie dokonana przez Komitet organizacyjny, z uwzględnieniem: oryginalności opracowania, języka artykułu, spójności tematycznej z profilem i tematyką czasopism. Tematyka i profile czasopism są dostępne na stronach internetowych: 

–  http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj
– http://argumentaoeconomica.ue.wroc.pl/?page_id=23
– https://ores.su/en/journals/baltic-journal-of-european-studies/
http://financialsciences.ue.wroc.pl
– https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/samorzad-terytorialny. 

 Wymogi techniczne rozdziału w monografii zostały udostępnione w materiałach do pobrania zamieszczonych na stronie konferencyjnej. 

 Przyjęcie artykułu na konferencję nie stanowi gwarancji publikacji artykułu. 

 Zasady przyjmowania i publikowania artykułów 

  • Nadsyłane na konferencję artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane, nie mogą być także przedmiotem postępowania kwalifikującego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie. 
  • Nadsyłane artykuły mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. 
  • W planowanych publikacjach zostaną zamieszczone artykuły, które spełnią wymogi edytorskie wydawnictwa oraz uzyskają pozytywne recenzje. 
  • Warunkiem przekazania przygotowanego artykułu do recenzji jest pozytywna opinia Komitetu organizacyjnego. Jej uzyskanie wymaga tego, aby artykuł był poprawny pod względem językowym i stylistycznym oraz zgodny z tematyką konferencji. 
  • Wersja elektroniczna artykułu powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: publikacje.pffp@uwb.edu.pl . Do przesłanego artykułu należy dołączyć skan w pliku PDF podpisanego oświadczenia autora (druk dostępny w materiałach do pobrania).  
  • Po wstępnym zakwalifikowaniu artykułu do publikacji autorzy zostaną poproszeni o dostosowanie go do wymogów edytorskich danego czasopisma i zgłoszenie go, zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami tego czasopisma. 
  • W przypadku artykułu przyjętego do monografii, Autorzy otrzymają jego recenzję pocztą elektroniczną – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu recenzji Autorzy będą mieli 2 tygodnie na wniesienie poprawek i odesłanie artykułu w celu publikacji. 
  • Po przyjęciu artykułu do druku w czasopiśmie naukowym Autorzy otrzymują oświadczenie o prawach autorskich. Jego podpisanie jest niezbędnym warunkiem publikacji tekstu w czasopiśmie. 


Zasady etyczne przyjmowania i publikowania artykułów

Organizatorzy konferencji oraz redakcje czasopism, w których będą publikowane artykuły nadesłane na konferencję dołożą wszelkich starań w celu utrzymania wysokich standardów etycznych przygotowywanych publikacji. Artykuły będą oceniane pod kątem rzetelności naukowej i wkładu w rozwój nauki.

Obowiązki autorów

Nadsyłane artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane, nie mogą być również przedmiotem postępowania kwalifikującego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie. Autorzy artykułów powinni przedstawić rzetelny opis przeprowadzonych badań oraz obiektywną dyskusję w tym zakresie.

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone wyłącznie do osób, które znacząco przyczyniły się do ustalenia koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego i przygotowania tekstu. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w przygotowaniu pracy. W przypadku pozostałych osób, które przyczyniły się do opracowania artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy.

W przypadku przygotowania tekstu artykułu przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu. Każdy z nich musi wyrazić odrębną zgodę na zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie.

Ujawnienie i konflikt interesów

Autor/autorzy zgłaszający tekst powinien ujawnić źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Standardy przedstawiania raportów badawczych

Autor/autorzy tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić zestawienie wykonanych prac oraz opisać ich znaczenie. Dane stanowiące podstawę przygotowania tekstu powinny być w nim dokładnie opisane, tak by można było powtórzyć przeprowadzenie badań. Prezentacja danych nieprawdziwych w tym zakresie lub świadome prezentowanie lakonicznych stwierdzeń są traktowane jako zachowanie nieetyczne i są niedozwolone.

Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autor/autorzy wykorzystując dane z badań własnych powinien być gotowy udostępnić te dane Wydawnictwu. Ponadto powinien zachować te dane przez rok od momentu publikacji.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne

Autor/autorzy nie powinien publikować opracowań opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Składanie jednocześnie tego samego opracowania do więcej niż jednej redakcji czasopisma stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Oryginalność i plagiat

Autor/autorzy przekazuje wyłącznie oryginalną pracę.

Autor/autorzy powinien cytować publikacje, które przyczyniły się do powstania tekstu i za każdym razem musi zaznaczać korzystanie z pracy innych autorów.

Za nieetyczne uznaje się składanie do publikacji artykułu będącego tłumaczeniem tekstu opublikowanego w innym języku lub złożonego do opublikowania w innym czasopiśmie.

Błędy w publikacjach

W sytuacji, gdy autor/autorzy po opublikowaniu tekstu znajdzie istotne błędy lub nieścisłości w swojej pracy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym redaktora czasopisma lub Wydawnictwo oraz podjąć współpracę w celu opublikowania sprostowania.

Ghostwriting i guest autorship

Zjawiska ghostwriting i guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i stanowią przekroczenie zasad etycznych.

Ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w opracowanie publikacji, jednak nie ujawniono go wśród autorów publikacji. Natomiast guest authorship („honorary authorship”) występuje wtedy, gdy wśród autorów wskazuje się osoby, których udział w powstanie publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę odrzucenia artykułu.

Zasady etyczne zostały opracowane na podstawie zaleceń  COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), opracowania Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych oraz zasad etycznych obowiązujących w czasopismach naukowych.