Publikacje konferencyjne

Do Autorów

Artykuły naukowe nadesłane na konferencję, nieprzekraczające 30 tys. znaków, po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w kwartalniku „Optimum. Economic Studies” (10 punktów na liście MNiSW), kwartalniku „e-Finanse” (14 punktów na liście MNiSW) lub monografii pokonferencyjnej.

W planowanych do wydania publikacjach zostaną zamieszczone artykuły, które spełnią wymogi edytorskie [PFFP szablon abstrakt PL_EN], uzyskają pozytywne recenzje i zostaną przygotowane zgodnie z zasadami etycznymi. Klasyfikacja artykułów do publikacji w określonym czasopiśmie naukowym zostanie dokonana przez Komitet organizacyjny z uwzględnieniem: recenzji artykułu, spójności tematycznej z profilem i tematyką czasopisma oraz języka artykułu. Tematyka i profile powyższych czasopism są dostępne na ich stronach internetowych: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj oraz http://e-finanse.com

Przyjęcie artykułu na konferencję nie stanowi gwarancji publikacji artykułu w wyżej wymienionych czasopismach naukowych.

Zasady przyjmowania i publikowania artykułów

 • Nadsyłane na konferencję artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane, nie mogą być także przedmiotem postępowania kwalifikującego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.
 • Nadsyłane artykuły mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. W przypadku przygotowywania artykułu do opublikowania w „e-Finanse” konieczne jest przygotowanie artykułu w języku angielskim.
 • W planowanych publikacjach zostaną zamieszczone artykuły, które spełnią wymogi edytorskie, tzn. będą sformatowane zgodnie ze wzorem umieszczonym w materiałach do pobrania oraz uzyskają pozytywne recenzje.
 • Warunkiem przekazania przygotowanego artykułu do recenzji jest pozytywna opinia Komitetu organizacyjnego. Jej uzyskanie wymaga tego, aby artykuł spełniał wszystkie wymogi edytorskie, powinien być poprawny pod względem językowym i stylistycznym oraz zgodny z tematyką konferencji.
 • Wersja elektroniczna artykułu powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: publikacje.pffp@uwb.edu.pl Do przesłanego artykułu należy dołączyć skan w pliku PDF podpisanego oświadczenia autora (druk dostępny w materiałach do pobrania). Dodatkowo autorzy przesyłają wydrukowane i podpisane oświadczenie na adres:

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
Sekretariat PFFP
mgr Łukasz Zegarowicz
Warszawska 63
15-062 Białystok
pffp@uwb.edu.pl

 • Do wersji elektronicznej powinny zostać oddzielnie dołączone pliki z wykresami (w formacie Excel) i rysunkami.
 • Autorzy, których artykuły zostaną przekazane do recenzji, otrzymają recenzje pocztą elektroniczną po ich przygotowaniu na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu recenzji Autorzy będą mieli 2 tygodnie na wniesienie poprawek i odesłanie artykułów w celu publikacji.
 • Po przyjęciu artykułu do druku w danym czasopiśmie naukowym Autorzy otrzymują oświadczenie o prawach autorskich dla danego czasopisma naukowego. Jej podpisanie stanowi warunek publikacji tekstu w czasopiśmie.
 • Artykuły zakwalifikowane do druku podlegają redakcji naukowej oraz korekcie językowej i technicznej. Dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian w tytułach, skrótów oraz poprawek redakcyjnych zgodnie ze standardami czasopisma.

Wymogi edytorskie

 • Tekst powinien być wstępnie sformatowany, zgodnie z szablonem wydawniczym w edytorze tekstu kompatybilnym z Microsoft Word (dostępny w materiałach do pobrania).
 • Artykuły powinny mieć wyraźnie wyodrębnione części składowe (wstęp, rozdziały, ewentualne podrozdziały, zakończenie). Powinno być do nich dołączone streszczenie zawierające główne tezy artykułu w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.
 • Wielkość artykułu nie powinna przekraczać 3/4 arkusza wydawniczego (około 30 tys. znaków, czyli około 15 stron maszynopisu), a wielkość streszczenia nie powinna przekraczać 0,5 strony. Rysunki, tabele i wykresy powinny być wykonane w wersji elektronicznej. Należy unikać ich cieniowania.
 • Informacje o źródłach w tekście powinny mieć następujący kształt: [J. Kowalski, 2004, s. 14-17], a w przypadku prac zbiorowych: [Makroekonomia…, 2003, s.14-17].
 • Spis literatury powinien być alfabetyczny w układzie: „autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania”  lub „tytuł, nazwisko redaktora, wydawnictwo, miejsce, rok wydania”, dokumenty elektroniczne powinny być tak opisane, by bez trudu odnaleźć wskazaną przez autora witrynę, konieczne jest wskazanie daty wejścia na witrynę.

Zasady etyczne przyjmowania i publikowania artykułów

Organizatorzy konferencji oraz redakcje czasopism, w których będą publikowane artykuły nadesłane na konferencję dołożą wszelkich starań w celu utrzymania wysokich standardów etycznych przygotowywanych publikacji. Artykuły będą oceniane pod kątem rzetelności naukowej i wkładu w rozwój nauki.

Obowiązki autorów

Nadsyłane artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane, nie mogą być również przedmiotem postępowania kwalifikującego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie. Autorzy artykułów powinni przedstawić rzetelny opis przeprowadzonych badań oraz obiektywną dyskusję w tym zakresie.

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone wyłącznie do osób, które znacząco przyczyniły się do ustalenia koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego i przygotowania tekstu. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w przygotowaniu pracy. W przypadku pozostałych osób, które przyczyniły się do opracowania artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy.

W przypadku przygotowania tekstu artykułu przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu. Każdy z nich musi wyrazić odrębną zgodę na zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie.

Ujawnienie i konflikt interesów

Autor/autorzy zgłaszający tekst powinien ujawnić źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Standardy przedstawiania raportów badawczych

Autor/autorzy tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić zestawienie wykonanych prac oraz opisać ich znaczenie. Dane stanowiące podstawę przygotowania tekstu powinny być w nim dokładnie opisane, tak by można było powtórzyć przeprowadzenie badań. Prezentacja danych nieprawdziwych w tym zakresie lub świadome prezentowanie lakonicznych stwierdzeń są traktowane jako zachowanie nieetyczne i są niedozwolone.

Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autor/autorzy wykorzystując dane z badań własnych powinien być gotowy udostępnić te dane Wydawnictwu. Ponadto powinien zachować te dane przez rok od momentu publikacji.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne

Autor/autorzy nie powinien publikować opracowań opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Składanie jednocześnie tego samego opracowania do więcej niż jednej redakcji czasopisma stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Oryginalność i plagiat

Autor/autorzy przekazuje wyłącznie oryginalną pracę.

Autor/autorzy powinien cytować publikacje, które przyczyniły się do powstania tekstu i za każdym razem musi zaznaczać korzystanie z pracy innych autorów.

Za nieetyczne uznaje się składanie do publikacji artykułu będącego tłumaczeniem tekstu opublikowanego w innym języku lub złożonego do opublikowania w innym czasopiśmie.

Błędy w publikacjach

W sytuacji, gdy autor/autorzy po opublikowaniu tekstu znajdzie istotne błędy lub nieścisłości w swojej pracy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym redaktora czasopisma lub Wydawnictwo oraz podjąć współpracę w celu opublikowania sprostowania.

Ghostwriting i guest autorship

Zjawiska ghostwriting i guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i stanowią przekroczenie zasad etycznych.

Ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w opracowanie publikacji, jednak nie ujawniono go wśród autorów publikacji. Natomiast guest authorship („honorary authorship”) występuje wtedy, gdy wśród autorów wskazuje się osoby, których udział w powstanie publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę odrzucenia artykułu.

Zasady etyczne zostały opracowane na podstawie zaleceń  COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), opracowania Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych oraz zasad etycznych obowiązujących w czasopismach naukowych.