Program konferencji

Program konferencji_PFFP – PROGRAM KONFERENCJI

 

 

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

PODLASKIE FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH
FINANSE PUBLICZNE – WSPÓŁCZESNE TRENDY BADAWCZE – STAN
I PERSPEKTYWY

Białystok, 21-22 maja 2018 r.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok,

 

Poniedziałek, 21.05.2018 (Aula 301)

9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników konferencji (2 piętro, obok Auli 301)

10.00 – 10.15 – otwarcie konferencji:

Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

 Prof. zw. dr hab. Robert Ciborowski

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

10.15 – 10.45 Wystąpienie Gościa Honorowego Prof. zw. dra hab. Stanisława Owsiaka
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: „FINANSE PUBLICZNE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ”

 

10.45 – 12.15 – Sesja plenarna, cz. I:

FINANSE PUBLICZNE – OGÓLNE PROBLEMY I WYZWANIA

Przewodnicząca sesji: Prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 1. Prof. dr hab. Agnieszka Alińska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: FINANSE PUBLICZNE W KONCEPCJI INKLUZYWNEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO
 2. Prof. dr hab. Maria Jastrzębska – Uniwersytet Gdański:SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ŚWIETLE JAWNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH – OCENA I REKOMENDACJE
 3. Prof. zw. dr hab. Janusz Kudła – Uniwersytet Warszawski: CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE DŁUG PUBLICZNY W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ
 4. Prof. dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: MECHANIZM KONSOLIDACJI ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ SEKTORA PUBLICZNEGO – PRZYCZYNY I SKUTKI
 5. Prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: ZNACZENIE JAWNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI DLA ROZLICZALNOŚCI W FINANSACH PUBLICZNYCH

Dyskusja

 

12.15 – 12.30 – przerwa kawowa

 

 12.30 – 14.15 – Sesja plenarna, cz. II:

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Przewodniczący sesji: Prof. zw. dr hab. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 1. Prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku: DŁUG PUBLICZNY W DUŻYCH MIASTACH – PRZYCZYNY I SKUTKI (NA PRZYKŁADZIE METROPOLII POLSKICH)
 2. Prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska – Uniwersytet Szczeciński: STRUKTURA FINANSOWANIA SAMORZĄDOWYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH W POLSCE NA TLE TENDENCJI ŚWIATOWYCH
 3. Prof. zw. dr hab. Beata Filipiak – Uniwersytet Szczeciński, Prof. dr hab. Marek Dylewski – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: BUDŻET PARTYCYPACYJNY: REALNY CZY MARGINALNY TREND W FINANSACH SAMORZĄDOWYCH?
 4. Prof. dr hab. Agnieszka Kopańska – Uniwersytet Warszawski: CZĘŚCIOWA DECENTRALIZACJA FISKALNA I JEJ WPŁYW NA WYDATKI SAMORZĄDÓW. ANALIZA WYDATKÓW POLSKICH MIAST NA SZKOŁY.
 5. Dr Elżbieta Malinowska-Misiąg – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W POLSCE ZAGRANICZNYCH MODELI PRZEWIDYWANIA TRUDNOŚCI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 6. Dr Jarosław Olejniczak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: EFEKTYWNOŚĆ A POZIOM DOCHODÓW PER CAPITA W GMINACH MIEJSKO-WIEJSKICH POLSKI

Dyskusja

 

14.15 – 15.15 – lunch

 

15.15 – 16.45 – Sesja tematyczna

PODATEK JAKO INSTRUMENT POLITYKI FISKALNEJ

Przewodnicząca sesji: Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 1. Prof. dr Wojciech Stiller – Hochschule für Wirtschaft und Recht BerlinWPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH Z POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO
 2. Prof. dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: PODATEK AKCYZOWY W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO PAŃSTWA
 3. Prof. dr hab. Artur Walasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: PRZESTRZENNE ASPEKTY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W PERSPEKTYWIE EKONOMII DOBROBYTU
 4. Mgr Edyta Sygut – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: ZWOLNIENIA PODATKOWE W PODATKU AKCYZOWYM W KONTEKŚCIE WYDAJNOŚCI FISKALNEJ
 5. Mgr Małgorzata Twarowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: SKUTKI OPODATKOWANIA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE I NIEMCZECH W KONTEKŚCIE RÓŻNYCH MODELI OPODATKOWANIA

Dyskusja

 

16.45 – 17.00 – przerwa kawowa

 

17.00 – 18.30 – sesja tematyczna

FINANSE PUBLICZNE W ASPEKCIE UNII EUROPEJSKIEJ

 Prowadząca/Przewodnicząca: Prof. dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1.  Prof. dr hab. Marta PostułaUniwersytet Warszawski: BUDŻET ZADANIOWY ELEMENTEM DOSTOSOWANIA FISKALNEGO WPŁYWAJĄCYM NA STRUKTURĘ WYDATKÓW – DOŚWIADCZENIA KRAJÓW STREFY EURO
 2. Prof. dr hab. Maciej Cieślukowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, BUDŻET STREFY EURO. KONSEKWENCJE DLA FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE
 3. Prof. dr hab. Sławomir FranekUniwersytet Szczeciński: ZRÓŻNICOWANIE INSTRUMENTÓW ZARZĄDZANIA FINANSAMI PUBLICZNYMI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 4. Dr Monika Banaszewska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: DOSTOSOWANIE DEFICYTU DO DŁUGU – TYLKO WARTOŚĆ REZYDUALNA? DOWODY Z PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ
 5. Dr Małgorzata DworakowskaSzkoła Główna Handlowa w Warszawie: DOCHODY BUDŻETOWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z PERSPEKTYWY ABSORPCJI FUNDUSZY UNIJNYCH

Dyskusja

20.00 – uroczysta kolacja

 

Wtorek, 22.05.2018 (sala 201)

9.30 – 11.30 – sesja tematyczna

WYBRANE ASPEKTY GOSPODARKI FINANSOWEJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Prowadząca/Przewodnicząca: Prof. zw. dr hab. Krystyna Kietlińska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 1. Prof. dr hab. Alicja Sekuła – Politechnika Gdańska, dr Joanna Śmiechowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTW SAMORZĄDOWYCH PO WPROWADZENIU INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA. OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W NOWYCH WARUNKACH
 2. Prof. dr hab. Renata Przygodzka, mgr Mateusz ŁajewskiUniwersytet w Białymstoku: MODELE ŚWIADCZENIA USŁUG KOMUNALNYCH A WYDATKI PUBLICZNE GMIN (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO)
 3. Dr Jarosław Neneman – Uczelnia Łazarskiego, dr Julita Łukomska – Uniwersytet Warszawski: PODATKI I OPŁATY ZA USŁUGI LOKALNE: SUBSTYTUTY CZY KOMPLEMENTARNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW?
 4. Dr Agnieszka Krzemińska – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: ZNACZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ W BUDŻECIE GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU NA PRZYKŁADZIE WOJEÓWDZTWA WIELKOPOLSKIEGO I LUBELSKIEGO
 5. Dr Ewelina Rabiej – Uniwersytet Rzeszowski: JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODMIOT TWORZĄCY SPZOZ – ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH
 6. Dr Ireneusz Łukasz RosiekUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT A GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 7. Dr Paweł DziekańskiUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: SYTUACJA FINANSOWA A ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY POWIATÓW POLSKI WSCHODNIEJ
 8. Dr Jacek Sierak – Uczelnia Łazarskiego: ALOKACJA FUNDUSZY UNIJNYCH A SYTUACJA FINANSOWĄ GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU

Dyskusja

 

11.30 – 12.00 – przerwa kawowa

 

12.00 – 13.30 – sesja tematyczna

WYBRANE PROBLEMY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Prowadząca/Przewodnicząca: Prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 1. Prof. dr hab. Maryna Karpitskaya, mgr Pavel BarysenkaYanka Kupala State University of Grodno: ROLA UBEZPIECZEŃ W ROZWOJU SEKTORA FINANSOWEGO
 2. Prof. dr hab. Jolanta CiakWyższa Szkoła Bankowa w Toruniu: CZY MOŻEMY MÓWIĆ O BEZPIECZEŃSTWIE FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE? – STAN I PERSPEKTYWY ZMIAN
 3. Dr Hanna KociemskaUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: OGRANICZENIE POGONI ZA RENTĄ POLITYCZNĄ W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
 4. Dr Małgorzata Gałecka, dr Katarzyna Smolny Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: METODA HELLWIGA W OCENIE DZIAŁALNOŚCI TEATRÓW
 5. Dr Ewaryst Kowalczyk – Uniwersytet Zielonogórski: PRAWNE ASPEKTY ORGANIZACJI I REALIZACJI ZADAŃ NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO JAKO JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 6. Mgr Piotr Zbigniew ŻukowskiUniwersytet w Białymstoku: WYBRANE PROBLEMY JAPOŃSKIEGO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 7. Mgr Yuliya Nichkasova   L.N. Gumilev Eurasian National University (Astana, Kazakhstan): WSPÓŁCZESNE TRENDY W ŚWIATOWYM RYNKU IPO I ICH WPŁYW NA INSTYTUCJONALNĄ STRUKTURĘ RYNKU KAPITAŁOWEGO KAZACHSTANU

 Dyskusja

 

13.30-13.45  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

13.45-14.45 – lunch